Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLASKI Z POLSKI 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem: www.blaskizpolski.pl prowadzony jest przez Darię Bladziak w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą BLASKI Z POLSKI DARIA BLADZIAK, posiadającą NIP: 5621782705, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Janowcu Wielkopolskim, przy ulicy Brzozowej 10 (88-430 Janowiec Wielkopolski).

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: blaskishop@gmail.com

b. telefonicznie: +48663766405

c. pisemnie na adres: BLASKI Z POLSKI DARIA BLADZIAK, ul. Brzozowa 10, 88-430 Janowiec Wielkopolski

Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest za pośrednictwem przeglądarek: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność ww. przeglądarek może oddziaływać na poprawne wyświetlanie Sklepu internetowego. Dodatkowo w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest dedykowane oprogramowanie, takie jak, przykładowo, Adobe Acrobat Reader.

II. SŁOWNICZEK

1. Cena – świadczenie pieniężne Klienta na rzecz Sprzedawcy wynikające z zawartej Umowy sprzedaży, wyrażone w walucie polskiej, nieobejmujące kosztów dostawy Produktu;

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży. Klientem jest również konsument w rozumieniu przepisu art. 221 kodeksu cywilnego, z zachowaniem odrębności w zakresie praw i obowiązków;

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto Klienta – zestaw danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczących danego Klienta, w ramach którego Klient może zawrzeć Umowę

sprzedaży. Konto Klienta zawiera również historię poprzednio zawartych umów;

5. Miejsce odbioru – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy;

6. Newsletter – informacja, w tym również informacja handlowa zdefiniowana w przepisie art. 2 pkt 2 ustawy z

dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

przekazywana przez Sprzedawcę Klientowi, który wyraził zgodę na jej otrzymanie;

7. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy

2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr;

8. Operator płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz płatności kartami jest spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 320590, posiadająca NIP: 5851351185, REGON: 191781561;

9. Płatność – zapłata przez Klienta Ceny w ramach zawartej Umowy sprzedaży poprzez:

a. płatność kartą płatniczą – dyspozycję przekazania przez Klienta środków zgromadzonych na karcie debetowej, przedpłaconej lub obciążenia karty kredytowej, dokonaną za pośrednictwem systemu płatności online obsługiwanego przez Operatora płatności, wykonywaną przed realizacją Zamówienia (przedpłata). Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro

b. płatność przy odbiorze – płatność wykonywaną przez Klienta przy osobistym odbiorze zamówienia w

Miejscu odbioru lub przy odbiorze Produktu od przewoźnika realizującego dostawę;

c. przelew elektroniczny – dyspozycję obciążenia rachunku bankowego Klienta w uznanie rachunku Sprzedawcy, dokonaną za pośrednictwem systemu płatności online obsługiwanego przez Operatora

płatności, wykonywaną przed realizacją Zamówienia (przedpłata);

d. przelew tradycyjny – dyspozycję obciążenia rachunku bankowego Klienta w uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy, dokonaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w placówce stacjonarnej banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub operatora pocztowego, wykonywaną przed realizacją Zamówienia (przedpłata);

10. Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.);

11. Produkt – dopuszczona do obrotu na terenie kraju rzecz ruchoma, która może stanowić przedmiot sprzedaży;

12. Czas realizacji – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je przewoźnikowi doręczającemu Produkt lub Produkty Klientowi, umieści Produkt lub Produkty w paczkomacie lub przygotuje do wydania Klientowi w Miejscu odbioru;

13. Regulamin – Regulamin Sklepu internetowego BLASKI Z POLSKI wraz z załącznikami, w tym również w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający zasady zawierania Umowy sprzedaży, zasady wykonywania Umowy sprzedaży, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy w ramach Umowy sprzedaży, zasady postępowania reklamacyjnego;

14. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.blaskizpolski.pl, za pośrednictwem którego Klient może sprawdzić dostępność Produktu, zapytać o Produkt, poznać informacje o Produkcie oraz dokonać zakupu Produktu;

15. Sprzedawca – Daria Bladziak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BLASKI Z POLSKI DARIA BLADZIAK, posiadająca NIP: 5621782705, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Janowcu Wielkopolskim, przy ulicy Brzozowej 10 (88-430 Janowiec Wielkopolski);

16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, złożone za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie internetowym, obejmujące informacje o rodzaju i liczbie Produktów, sposobie dostawy, rodzaju płatności, miejscu doręczenia Produktu oraz dane

Klienta konieczne do Realizacji zamówienia.

III. KONTO KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient otrzymuje dostęp do Konta Klienta po dokonaniu rejestracji.

2. Podczas rejestracji Klient obowiązany jest wskazać, w przypadku osób fizycznych, imię, nazwisko i adres e-mail, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, firmę i adres e-mail. Ponadto Klient ma możliwość wskazania numeru telefonu kontaktowego, przy czym w przypadku form dostawy opisanych w pkt. 6 ust. 2 lit. a i b Regulaminu jest to warunek konieczny dla prawidłowej realizacji usługi.

3. Klient zakładając Konto Klienta ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

4. Po wykonaniu przez Klienta czynności wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej oraz nadaniu hasła do Konta Klienta, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia bezpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie użytkowania Konta Klienta. Umowa ta może być wypowiedziana w każdym czasie przez Klienta poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta skierowane do Sprzedawcy pisemnie, telefonicznie

lub za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Klient w ramach dostępu do Konta Klienta zobowiązany jest do niepodejmowania czynności zmierzających do naruszenia prawidłowości działania Sklepu internetowego, w szczególności:

a. publikowania niezamówionej informacji handlowej;

b. podejmowania działań jednoznacznie szkodzących Sprzedawcy, naruszających jego prawa;

c. korzystania z programów lub skryptów ograniczających lub uniemożliwiających dostęp do Sklepu

internetowego innym Klientom;

d. zamieszczania wulgarnych lub obraźliwych treści.

6. Jeżeli Klient występuje przeciwko postanowieniom Regulaminu lub przepisom powszechnie obowiązującego prawa, w tym zasadom współżycia społecznego, Sprzedawca ma prawo zablokować mu dostęp do Konta Klienta.

7. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta Klienta w przypadku wystąpienia osobno lub łącznie następujących okoliczności:

a. Sprzedawca zaprzestał świadczenia usług drogą elektroniczną;

b. Sprzedawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej;

c. Klient nie dokonał Zamówienia w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.

8. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, dokonywane jest za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca może uzależnić ponowną rejestrację, o której mowa w ust. 1 powyżej, od wyrażenia przez siebie zgody.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego przyjmuje Zamówienia 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty oznaczone znacznikiem „HAND MADE” stanowią wyrób własnoręczny i mogą odbiegać wyglądem od zdjęć zamieszczonych w Sklepie internetowym, co nie stanowi wady fizycznej.

3. Informacje znajdujące się w Sklepie internetowym są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Czas realizacji ustalany jest osobno dla każdego z Produktów, przy czym Zamówienie obejmujące różne Produkty realizowane będzie po jego całkowitym skompletowaniu.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient powinien dodać do koszyka Produkt lub Produkty, wybrać rodzaj dostawy, rodzaj Płatności, zaakceptować Regulamin i zakończyć czynność używając dedykowanego przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

6. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta i jego weryfikacji przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta informację o zatwierdzeniu Zamówienia i jego Czasie realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy sprzedaży. Sprzedawca do informacji o zatwierdzeniu Zamówienia i jego Czasie realizacji dołącza potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, jej warunki oraz Regulamin, a w przypadku Klienta będącego konsumentem również informację o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży i formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7. Sprzedawca dokona czynności, o których mowa w ustępie 6 powyżej, bez zbędnej włoki, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia. Okres ten może zostać wydłużony przez Sprzedawcę w szczególnych wypadkach, przy czym informacja o tym fakcie będzie dostępna dla Klienta przed złożeniem Zamówienia.

8. Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku przelewu elektronicznego, przelewu tradycyjnego oraz płatności kartą płatniczą, a w przypadku płatności przy odbiorze – od momentu zatwierdzenia Zamówienia.

V. CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca przed złożeniem Zamówienia informuje Klienta o łącznej cenie Produktu lub Produktów oraz kosztach dostawy, sposobach płatności, a także kosztach płatności, jeżeli zostaną naliczone przez Operatora płatności.

2. Klient samodzielnie dokonuje wyboru sposobu Płatności udostępnionego przez Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia.

3. W przypadku płatności kartą płatniczą oraz przelewów ekspresowych, dane Klienta nie są przekazywane Sprzedawcy, a dokonana Płatność identyfikowana jest przez odpowiedni numer odpowiadający konkretnemu Zamówieniu konkretnego Klienta udostępniany Sprzedawcy przez Operatora płatności.

4. Zawierając Umowę sprzedaży, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.).

5. Sprzedawca wystawi fakturę, o której mowa w ustępie 4 powyżej, w momencie przekazania przewoźnikowi Produktu lub Produktów do doręczenia Klientowi lub przygotowania do wydania Klientowi Produktu lub Produktów w Miejscu odbioru. Klient otrzymuje fakturę drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia promocji, wyprzedaży i ofert specjalnych, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach. Wprowadzona promocja, wyprzedaż lub oferta specjalna nie wpływa na treść Zamówienia złożonego przez Klienta przed wejściem w życie promocji, wyprzedaży lub oferty specjalnej.

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

VI. DOSTAWA LUB WYDANIE W MIEJSCU ODBIORU

1. Sprzedawca przed złożeniem Zamówienia informuje Klienta o możliwych sposobach i terminach dostawy.

2. Produkt lub Produkty objęte Zamówieniem dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta:

a. przesyłka wysłana za pośrednictwem przewoźnika wybranego spośród przewoźników wskazanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym (przesyłka kurierska);

b. odbiór Zamówienia w paczkomacie;

c. odbiór w Miejscu odbioru osobiście przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przepisu art. 33 oraz 34 Praw konsumenta, przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem.

2. Termin odstąpienia od Umowy sprzedaży wynosi 14 dni od doręczenia Klientowi przesyłki kurierskiej, odbioru Zamówienia w paczkomacie lub odbioru w Miejscu odbioru osobiście przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu.

3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Praw konsumenta, na formularzu dostępnym pod adresem

 

https://blaskizpolski.pl/strona/kontakt lub w innej formie zgodnej z Prawami konsumenta.

 

5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdzi Klientowi będącemu konsumentem drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta lub inny, podany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy

sprzedaży, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uznaje się ją za niezawartą.

7. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty Sprzedawcy niezwłocznie, jednak

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie Produktu lub Produktów Sprzedawcy przed jego upływem.

8. Klient będący konsumentem odsyła Produkt lub Produkty stanowiące przedmioty Umowy sprzedaży, od której

odstąpił, na własny koszt.

9. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów

będących przedmiotem Umowy sprzedaży, będące wynikiem korzystania z Produktu lub Produktów w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Klienta będącego konsumentem, zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu lub Produktów, a jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi będącemu konsumentem dodatkowych

kosztów, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 33 Praw konsumenta.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jakiego użył Klient będący konsument, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób Płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku płatności w Miejscu odbioru, Sprzedawca uprawniony jest do dokonania przelewu bankowego na rachunek wskazany przez Klienta będącego konsumentem.

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania Produktu lub Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,

zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VIII. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym producentów, o czym Sprzedawca informuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji przy opisie Produktu.

2. Przed odebraniem przesyłki kurierskiej lub po odebraniu Zamówienia z paczkomatu i przed zakończeniem procedury odbioru należy sprawdzić, czy opakowanie Produktu lub Produktów nie uległo uszkodzeniu w przewozie. W sytuacji, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy zabezpieczające są przerwane, należy odpowiednio nie przyjmować przesyłki lub zgłosić uwagi do paczki w przypadku odbioru Zamówienia w paczkomacie oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku stwierdzenia wad Produktu lub Produktów, Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny w Sklepie internetowym pod adresem: www.blaskizpolski.pl/reklamacje, a następnie odesłać Produkt lub Produkty wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji zawierającym wskazanie przyczyny reklamacji na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu przesyłki, o której mowa w ust. 3 powyżej, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne i poinformuje Klienta o możliwych rozwiązaniach.

5. Kwestie sporne, jeśli Klient będący konsumentem wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania przed właściwym Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient będący konsumentem może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem Platformy internetowej ODR.

IX. ZMIANA REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności znaczącego wzrostu cen składników Produktów, rozbudowy funkcjonalności Sklepu internetowego, poprawy obsługi Klientów, usunięcia postanowień niejasnych, omyłek pisarskich i oczywistych błędów, a także dostosowania Regulaminu do obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed zmianą, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta oczywiście korzystniejsze i za jego wyraźną zgodą.

3. Sprzedawca zamieści w Sklepie internetowym informację o planowanej zmianie Regulaminu i jego nowej treści na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu oraz poinformuje o tym fakcie Klientów posiadających Konto Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. NEWSLETTER

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną Newslettera na adres e-mail przypisany do Konta Klienta podczas zakładania Konta Klienta lub w terminie późniejszym. W każdym czasie Klient może także zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w Koncie Klienta lub poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera..

XI. OPIS PRODUKTU

Zakazuje się jakiegokolwiek, poza użytkiem osobistym, wykorzystywania opisów Produktów oraz fotografii i grafik umieszczonych w Sklepie internetowym.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku uznania przez właściwy organ lub sąd któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i zostają uzupełnione o odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl